Algemene voorwaarden

BSE Licht & Geluidsverhuur Tel. 050-3134433 Hoendiepskade 24/1 Fax.050-3141331 9718 BG Groningen KvK nr. 02047852

Onderstaande algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij: de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 1270.

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur- en verhuur door verhuurder met derden aangegaan. Afwijking van deze voorwaarden gelden alleen indien en voorzover door verhuurder schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 2: Aanbiedingen.

Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld en gebaseerd op eventueel bij aanvragen of op het tijdstip van opdracht verstrekte gegevens. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

ARTIKEL 3: Overeenkomsten.

Alle met verhuurder gesloten overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van verhuurder bindend. Overeenkomsten als bovenbedoeld en aanvullingen daarop binden verhuurder eerst nadat nadat en voor zover en de wijze waarop zij door verhuurder zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Alleen de directie en door verhuurder schriftelijk gemachtigd de personen kan en mag namens verhuurder overeenkomsten aangaan. Op de schriftelijke orderbevestiging worden uitdrukkelijk vermeld; A: De goederen welke het onderwerp de overeenkomst vormen. B: De huurprijs C: De huurtermijn D: De verdere voorwaarden betrekkelijk tot de overeenkomst en voorts al Hetgeen ingevolge deze voorwaarden op de orderbevestiging vermeld moet worden. Indien de huurtermijn ingaat binnen acht dagen nadat verhuurder een order heeft geaccepteerd vangt de overeenkomst tot huur en verhuur op het moment van acceptatie aan. Alsdan zal door de verhuurder naar zijn keuze een orderbevestiging worden afgegeven danwel verzonden.

ARTIKEL 4: Afgifte.

A: Verhuurder is verplicht tot afgifte van de huurgoederen in het overeengekomen staat. B: Indien er geen afgiftedatum is overeengekomen worden de huurgoederen voor de aanvang van de huurtermijn afgegeven. C: Afgifte door verhuurder geschiedt hetzij te huizen van de verhuurder, hetzij op een door de huurder aangewezen afleveradres welk afleveradres alsdan uitdrukkelijk op de orderbevestiging vermeld moet worden. D: Ten bewijze van de afgifte wordt door verhuurder aan huurder een geleidebon in duplo afgegeven waarvan een door huurder getekend exemplaar door verhuurder wordt teruggenomen indien huurder ten tijde van de afgifte niet op de plaats van afgifte aanwezig is voor de in ontvangstneming der huurgoederen en ook niemand voor of namens hem worden de huurgoederen op de plaats van afgifte door verhuurder ter beschikking van huurder gelaten. In dat geval zal zo mogelijk een geleidebon worden achtergelaten doch bij verschil van mening of afgifte al dan niet heeft plaats gehad rust op huurder uitdrukkelijk het bewijs dat afgifte niet heeft plaats gehad. E: Indien verhuurder na afloop van de huurtermijn om welke reden dan ook zulks ter uitsluitende beoordeling van de verhuurder niet in staat is de huurgoederen op het afleveradres in ontvangst te nemen is huurder verplicht deze huurgoederen binnen een week na afloop van de huurtermijn franco huis aan de verhuurder op te zenden verpakt in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. F: Indien de huurder op de dag van afloop van de huurtermijn zijn verplichting tot teruggave der goederen niet nakomt is de huurder voor iedere dag dat de teruggave uitblijft na de dag van afloop van de huurtermijn aan de verhuurder verschuldigd de in artikel 3 bedoelde huur prijs gedeeld door het aantal dagen dat deze huurtermijn geduurd heeft zulks onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor iedere verdere schade opkomend aan de zijde van verhuurder en voort vloeiend uit het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven van de huurgoederen ongeacht de oorzaak van het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven.

ARTIKEL 5: Ontvangst en reclame.

A: Huurder is verplicht tot in ontvangstneming van de huurgoederen en wel ten tijde van de afgifte op de plaats van afgifte door de verhuurder. B: Huurder is verplicht om zich bij in ontvangstneming der huurgoederen onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de goede staat der goederen. Reclames dienen op de door verhuurder te behouden geleidebon vermeld te worden. Bij gebreke waar van alle aanspraken jegens verhuurder vallen. C: Ook zonder in ontvangstneming door of namens huurder heeft verhuurder aan zijn verplichting tot afgifte van de huurgoederen in het overeen gekomen aantal en overeengekomen staat voldaan indien hij de huurgoederen op de plaats van afgifte ter beschikking van de huurder heeft gelaten. In dat geval worden de huurgoederen geacht in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat te zijn afgeleverd; bij verschil van mening over afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat rust op huurder het uitdrukkelijke bewijs dat de huurgoederen niet in het overeengekomen aantal en overeengekomen staat zijn afgeleverd.

ARTIKEL 6: Teruggave.

A: Na afloop van de huurtermijn is huurder verplicht tot teruggave der huurgoederen. Teruggave geschiedt in het aantal en de staat van in ontvangstneming en op de plaats van afgifte door de verhuurder, tenzij voor wat dit laatste betreft uitdrukkelijk anders is overeengekomen van welk feit mededeling wordt gedaan op geleidebon. B: Ten bewijze van de teruggave wordt door de verhuurder een retourbon (factuur-verhuurcontract) in duplo opgemaakt waarvan 1 exemplaar aan huurder wordt afgegeven. C: Bij verschil van mening over teruggave dan wel terugname al dan niet in het juiste aantal en de goede staat rust op huurder uitdrukkelijk het bewijs dat teruggave heeft plaatsgehad.

ARTIKEL 7: Zorg & risico.

A: De huurgoederen zijn vanaf het moment van afgifte door verhuurder, dan wel dat zij door verhuurder ter beschikking van huurder gelaten zijn, tot het moment dat zij door verhuurder zijn teruggenomen volledig voor rekening en risico van de huurder. B: Alle bijkomende werken, waaronder begrepen het maken van veranderingen aan de huurgoederen zijn voor rekening van de huurder ook in geval deze bijkomende werken moeten worden verricht op grond van de overheidsvoorschriften of op last van de plaatselijke autoriteiten. C: Huurder verplicht iedere vermissing,, diefstal, verlies of beschadiging, alles in de ruimste zin des woords, met betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan verhuurder te berichten en gehouden de schade hoe ook genaamd, die daarvoor aan de zijde van verhuurder opkomt volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan met dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf ten hoogte van de nieuwwaarde bedraagt.

ARTIKEL 8: Annulering.

A: Huurder is uitsluitend gemachtigd de huurovereenkomst te annuleren op voorwaarde dat hij de verhuurder tenminste 3 X 24 uur voor de aanvang in de artikel 3 bedoelde huurtermijn hiervan schriftelijk in kennis stelt en mits de verhuurder de huurgoederen niet reeds op het afleverings- adres heeft afgeleverd. Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurder alsdan een boete in rekening te brengen van 25% van de overeengekomen huurprijs. B: Indien de annulering plaatsvindt binnen 3 X 24 uur voor de aanvang van de in artikel 3 bedoelde huurtermijn is verhuurder gerechtigd een boete in rekening te brengen van 75% van de overeengekomen huurprijs. C: Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst zonder opgaaf van reden ten alle tijd te annuleren, hetgeen voor hem en voor de huurder geen ander gevolg heeft dan dat de huurovereenkomst is ontbonden.

ARTIKEL 9: Betaling.

A: Betaling van de in artikel 3 bedoelde huurprijs , met inbegrip van alle op grond van de overeenkomst bijkomende kosten dient te geschieden bij de in artikel 4 bedoelde aflevering van de huurgoederen zonder enige korting, schuldvergelijking of hoegenaamd ook, voordat de huurder het gehuurde in gebruik neemt. B: Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan wegens het onder A vermelde verschuldigt is, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gesteld.

ARTIKEL 10: Vergoeding bij te late betaling.

A: In geval de huurder met op het in artikel 9 bedoelde tijdstip betaald, is huurder zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In geval als bedoeld in artikel 9 onder A heeft de verhuurder het recht de overeenkomst terstond als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van verhuurder tot betaling door huurder van de huurprijs en/of schadevergoeding van huurder te eisen. B: Vanaf de vervaldag der betaling van het verschuldigde volgens artikel 9 is huurder aan verhuurder een rentevergoeding verschuldigt van 10% van het openstaande factuurbedrag voor iedere maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. C: Wanneer verhuurder genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (incassobureau, advocaat e.d.) is verhuurder gerechtigd een vergoeding te berekenen wegens buiten- gerechtelijke en gerechtelijke kosten door verhuurder terzake gemaakt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% over de hoofdsom en rente. Tevens is verhuurder in voorkomend in voorkomend geval gerechtigd een boete ten behoeve van verhuurder te berekenen van 20% over het opeisbare bedrag.

ARTIKEL 11: Toepasselijk recht.

Op alle door verhuurder af te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en ter zake van alle geschillen die verband houden met door verhuurder aangegane overeenkomsten is de Nederlandse rechter bevoegd, ook indien huurder niet de Nederlandse nationaliteit bezit en/of indien de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer wordt gelegd.

ARTIKEL 12: Bevoegde rechter.

Alle geschillen die verband houden met door verhuurder aangegane overeenkomsten zullen met uitzondering van elke andere rechtelijke instantie worden onderworpen aan het oordeel bevoegde Arrondisements Groningen.